The Destiny of White Snake Season 1

The Destiny of White Snake Season 1

No synopsis yet for this season, please check back later

NameThe Destiny of White Snake Season 1
Air DateJuly 9th, 2018
GenreDrama
NetworkiQiyi
Number of Episodes60 Episodes
Plot Keywordsromance, xianxia
Yang Zi
Yang Zi
Bai Yao Yao
Ren Jialun
Ren Jialun
Xu Xuan
Liu Xueyi
Liu Xueyi
Zhan Huang
Mao Zijun
Mao Zijun
Ling Chu / Qi Xiao / Fa Hai
Li Man
Li Man
Xiao Qing

Episodes List