The Destiny of White Snake

A retelling of the popular Chinese folktale Legend of the White Snake that depicts the romance between a white snake spirit and a mortal physician.

TitleThe Destiny of White Snake
Original Title天乩之白蛇传说
First Air DateJuly 9th, 2018
Last Air DateAugust 28th, 2018
GenreDrama
NetworkiQiyi
Number of Seasons1 Seasons
Number of Episodes60 Episodes
Plot Keywordsromance, xianxia
Yang Zi
Yang Zi
Bai Yao Yao
Ren Jialun
Ren Jialun
Xu Xuan
Liu Xueyi
Liu Xueyi
Zhan Huang
Mao Zijun
Mao Zijun
Ling Chu / Qi Xiao / Fa Hai
Li Man
Li Man
Xiao Qing